Buy Best and Cheap Hosting with Free Domain

Kishkindha Kand : Ramayan Kishkindha Kand रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड

Ramcharitmanas Kishkindha Kand

Kishkindha Kand : Ramcharit Manas Kishkindha Kand, Ramayn Kishkindha Kand,रामचरितमानस किष्किन्धा काण्ड, रामायण किष्किन्धा काण्ड. Ramcharit Manas Kishkindha Kand किष्किन्धाकाण्ड।।राम।।श्रीगणेशाय नमःश्रीजानकीवल्लभो विजयतेश्रीरामचरितमानसचतुर्थ सोपान( किष्किन्धाकाण्ड)श्लोककुन्देन्दीवरसुन्दरावतिबलौ विज्ञानधामावुभौशोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्दप्रियौ।मायामानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौं हितौसीतान्वेषणतत्परौ पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हि नः।।1।।ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवं कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययंश्रीमच्छम्भुमुखेन्दुसुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा।संसारामयभेषजं सुखकरं श्रीजानकीजीवनंधन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीरामनामामृतम्।।2।।सो0-मुक्ति जन्म महि जानि ग्यान खानि अघ हानि करजहँ बस … Read more Kishkindha Kand : Ramayan Kishkindha Kand रामचरितमानस किष्किन्धाकाण्ड